Regulaminy

 

REGULAMIN KURSU NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA AQUA-KOREKT 2022/23

Przedmiotem Regulaminu jest świadczenie przez Organizatora usług polegających na prowadzeniu zajęć nauki i doskonalenia pływania.

§ 1 DEFINICJE:

Organizator – Karolina Nowak-Rogała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą szkoła pływania AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała z siedzibą w Wołowicach 32-070, ul. Piastowska 56, NIP: 552-151-79-55

Usługodawca – organizator

Usługobiorca – osoba pełnoletnia zawierająca umowę o korzystanie z usług na swoją rzecz lub  małoletniego jako rodzic lub jego opiekun prawny. Usługobiorcą jest również osobą pełnoletnia dokonująca Rezerwacji on-line;

Uczestnik –  osoba uprawniona do korzystania z usług nauki i doskonalenia pływania zamieszczonej w ofercie, której stan zdrowia pozwala na korzystanie z zajęć.

Oferta – Zbiór usług oferowanych przez Organizatora. Oferta dostępna jest na Stronie. Oferta może być zmienna w czasie. Oferta nie stanowi oferty według przepisów Kodeksu cywilnego;

Zajęcia – usługa dotycząca organizacji oraz prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania. Zajęcia to jedno 45 minutowe zorganizowane spotkanie w ramach Edycji, co do której została zawarta umowa o korzystanie;

Edycja/Kurs – określona ilość zajęć następujących po sobie, za którą rodzic/prawny opiekun Uczestnika dokonuje opłaty zgodnie z Harmonogramem zamieszczony na stronie https://aqua-korekt.pl/harmonogram;

Grupa – zbiór uczestników w podobnym wieku i poziomie zaawansowania;

Instruktor – pracownik Organizatora prowadzący Zajęcia, sprawujący opiekę nad Uczestnikami w trakcie Zajęć;

Umowa o korzystanie z usług / Umowa – umowa zawarta na czas określony wskazany w treści Umowy pomiędzy Usługobiorcą, który dokonał Rezerwacji on-line oraz uiścił Opłatę na rachunek bankowy Organizatora, a Organizatorem w zakresie świadczenia przez Organizatora usług zajęć. Warunki Umowy o prowadzenie Zajęć określa Regulamin. Umowa zostaje zawarta na czas określony;

Rezerwacje on-line – rezerwacja miejsca na Zajęcia drogą elektroniczną przez Stronę / podstronę zapisy;

Strona – Strona internetowa pod adresem www.aqua-korekt.pl oraz jej podstrony;

Panel Klienta – indywidualny dostęp do zarządzania kontem Uczestnika Zajęć przez rodzica/prawnego opiekuna Uczestnika Zajęć na ActiveNow  (https://app.activenow.pl/users/sign_in).

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin kursu nauki i doskonalenia pływania określa kwestie organizacji Zajęć, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, rezerwacje on-line, zawarcie umowy, terminy i opłaty, karnety, rezygnację z zajęć, zgłoszenie nieobecności i odrobienia zajęć organizowanych przez Organizatora, oraz oświadczenia i zgody.

§ 3 KWESTIE ORGANIZACYJNE

 1. Organizatorem kursów nauki i doskonalenie pływania jest Szkoła pływania AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała.
 2. Uczestnikami Kursu są osoby zgłoszone przez stronę https://aqua-korekt.pl/zapisy-2/kurs-plywanie-22-23/, które otrzymały informację zwrotną na podany przez siebie adres mailowy z treścią; przyjęcia zgłoszenia oraz potwierdzenia miejsca w grupie. 
 3. Grupa stanowi od 4 do 8 osób, na którą przypada 1 instruktor prowadzący.
 4. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe oraz poziom zaawansowania.
 5. Zgłoszenie na Kurs, Uczestnik dokonuje jednorazowo przy pierwszej rejestracji (zapisie). Kontynuując zajęcia w kolejnej Edycji, Uczestnik nie dokonuje ponownej rejestracji. Uczestnik rezygnujący z Zajęć w kolejnej edycji zgłasza chęć rezygnacji z Zajęć Instruktorowi prowadzącemu lub bezpośrednio do Organizatora, najpóźniej 2 tygodnie przed zakończeniem trwającej Edycji.
 6. Przed rozpoczęciem Kursu, każdy Uczestnik Zajęć, oraz rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna, na których prowadzone są Zajęcia (https://kolna.pl/osir/regulaminy/ ), oraz przestrzeganiem jego warunków.
 7. Za bezpieczeństwo w szatni i na basenie, przed i po godz. rozpoczęcia i zakończenia Zajęć odpowiadają rodzice/opiekunowie przychodzący/odprowadzający, odbierający Uczestnika Zajęć.
 8. Dzieci oraz młodzież do lat 12, mogą przebywać na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Kolna”, wyłącznie pod opieką dorosłej osoby.
 9. Rodzicom/opiekunom przed rozpoczęciem zajęć wydawany jest zegarek z ustawionym czasem, niezbędnym na odprowadzenie Uczestnika Zajęć do szatni basenowej, wynoszący 10 min. W przypadku odprowadzania do szatni, dwu lub więcej Uczestników ustawiony czas, niezbędny na odprowadzenie do szatni basenowej Uczestników Zajęć, wynosił będzie 20 min. Po przekroczeniu ustalonego czasu dla rodzica/opiekuna naliczana będzie opłata minutowa wg. Cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji „Kolna”
 10. Rodzicom/opiekunom przed terminem zakończenia Zajęć wydawany jest zegarek z ustalonym czasem, niezbędnym na odebranie Uczestnika Zajęć z szatni basenowej wynoszący 15 min. Po przekroczeniu ustalonego czasu dla rodzica/opiekuna naliczana będzie opłata minutowa wg. Cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji „Kolna”
 11. Rodzic/opiekun jeżeli nie korzysta z basenu ma obowiązek przed odprowadzeniem /odebraniem dziecka, przebrać obuwie przed kasami basenu lub zakupić jednorazowe ochraniacze na obuwie w kasie basenu.
 12. Bezwzględnie zakazuje się wchodzenia Rodzicowi / opiekunowi odprowadzanego / odbieranego Uczestnika z Zajęć na nieckę basenową w ubraniu. 
 13. Uczestnik Kursu przed godziną rozpoczęcia zajęć oczekuje na instruktora w przejściu z szatni na basen (damskiej i męskiej), zgodnie z treścią 3 ust. 8, 9 lub na hali basenowej po opłaceniu biletu wstępu, będąc w stroju zgodnym z Regulaminem Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna.
 14. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika zobowiązany jest do odbioru dziecka punktualnie w terminie/godz. zakończenia danych Zajęć, zgodnie z treścią 3 ust. 10.
 15. W przypadku spóźnienia się na zajęcia Uczestnik Zajęć może zostać wpuszczony na Zajęcia nie dłużej niż 15 min po godz. rozpoczęcia zajęć. W takim przypadku należy poinformować sms Instruktora prowadzącego lub Organizatora Zajęć. Spóźnionego uczestnika zajęć odbiera Instruktor z szatni basenowej. W przypadku dzieci i młodzieży do lat 12, spóźnionego Uczestnika Zajęć odprowadza do szatni rodzic/opiekun. Rodzic opiekun może wejść na basen jedynie po opłaceniu biletu wstępu według Cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji „Kolna”.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i na ternie pływalni.
 17. W wyjątkowych sytuacjach jak: zawody, awaria na pływalni, choroba Instruktora) zajęcia mogą być odwołane. Uczestnicy zostaną poinformowani o takiej sytuacji SMS-em lub mailem. W takim przypadku następuje przedłużenie Kursu o Ilość odwołanych zajęć lub zwrot kosztów odwołanych Zajęć.
 18. Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do wypełniania poleceń Instruktorów i ratowników
 19. Zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane. Zaleca się jednak konsultację z lekarzem w celu wyeliminowania przeciwwskazań do uczestnictwa w Kursie.

§ 4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy:

a. udostępnienie Strony i jej podstron – udostępnienie treści Strony i jej podstron przez Usługodawcę oraz  umieszczenie ich w sieci Internet tak aby Usługobiorca mógł uzyskać dostęp do ich treści;

b. udostepnienie możliwości skorzystania z Oferty, rezerwacji Zajęć on-line – poprzez udostępnienie formularza rezerwacji.

 1. Warunkiem prawidłowego korzystania ze Strony i Usług oferowanych przez Usługodawcę jak rezerwacja on-line konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
 2. posiadanie dostępu do sieci Internet;
 3. Posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
 4. posiadanie aktywnego konta email.
 5. Usługodawca nie gwarantuje wolnego od błędów i niezakłóconego dostępu do Strony. Zakłócenia w pracy Strony mogą nastąpić na skutek: wprowadzania zmian, aktualizacji treści zamieszczonych na Stronie, prac naprawczych.
 6. W przypadku nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługobiorca może złożyć reklamację drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość do Usługodawcy na adres; aqua_korekt@interia.pl. Reklamację będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty otrzymania wiadomości przez Usługodawcę. O rozstrzygnięciu Usługodawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail.

§ 5 DOKONANIE REZEWACJI ON-LINE, ZAWARCIE UMOWY

 1. Oferta Organizatora dostępna jest na Stronie zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.
 2. Oferta obejmuje zajęcia nauki i doskonalenia plwania prowadzone przez Organizatora / Usługodawcę.
 3. Usługobiorca dokonuje rezerwacji on-line poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie wskazując:
 4. imię i nazwisko Usługobiorcy;
 5. imię i nazwisko Uczestnika;
 6. datę urodzenia uczestnika;
 7. kontaktowy adres e-mail Usługobiorcy;
 8. kontaktowy numer telefonu komórkowego Usługobiorcy;
 9. kontaktowy adres do korespondencji Usługobiorcy;
 10. wybrany termin zajęć (spośród wskazanych w ofercie)
 11. Rezerwacja on-line zostaje prawidłowo dokonana jeżeli Usługobiorca otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą zapis na Zajęcia i rezerwację miejsca w grupie.
 12. Wiadomość przyjęcia rezerwacji on-line zawierać będzie informację dotyczącą wybranych Zajęć, terminie rozpoczęcia Zajęć, imię instruktora prowadzącego, terminie i wysokości Opłat.
 13. Umowa o korzystanie z Usług między Usługodawcą a Usługobiorcą zostaje zawarta jeżeli dokonano płatności zgodnie z 7 ust 7
 14. Umowa o korzystanie z Usług zostaje zawarta na okrs od dnia złożenia rezerwacji on-line do dnia zakończenia Usługi według harmonogramu na stronie. Umowa zostaje zawarta w momencie obecności na Zajęciach Uczestnika Zajęć nawet jeżeli Usługobiorca nie dokonał Opłaty za Zajęcia w wyznaczonym terminie. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług prowadzenia Zajęć przez ten okres, zaś Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z tytułu świadczenia usług świadczenia Zajęć przez okres obowiązywania umowy.
 15. Potwierdzenie zawarcia umowy wydawane jest w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Usługobiorcę.
 16. Organizator nie jest zobowiązany do potwierdzenia Rezerwacji on-line z powodu dużej ilości chętnych. Organizator poinformuję drogą elektroniczną Usługobiorcę o braku miejsca w grupie.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do nieutworzenia lub rozwiązania Grupy już istniejącej, jeżeli zgłoszona liczba Uczestników do nowej Grupy nie przekracza 50% maksymalnej zaplanowanej liczby Uczestników, jeżeli liczba uczestników w trakcie trwania Edycji spadnie poniżej 50 % maksymalnej zaplanowanej liczby Uczestników. W takich przypadkach Organizator skontaktuje się z Usługobiorcą drogą elektroniczną lub telefonicznie, proponując inny termin zajęć dostosowanym do poziomu umiejętności i wieku Uczestnika. W przypadku niezdecydowania się na uczestnictwo w proponowanych zajęciach, uiszczone opłaty podlegają zwrotowi na rzecz Usługobiorcy w pełnej wysokości.

§ 6 TERMINY I OPŁATY ZA ZAJĘCIA

 1. Gwarancją uczestnictwa w Kursie jest zgłoszenie Uczestnika przez stronęhttps://aqua-korekt.pl/zapisy-2/kurs-plywania-22-23/ , założenie konta Uczestnika w Panelu Klienta a następnie terminowe opłacenie kursu.
 2. Wysokość opłat za kurs jest zgodny z informacją podaną na aqua-korekt.pl/cennik jaki i Panelu Klienta w systemie ActiveNow.
 3. Zakłada się, że Kurs będzie się składał z 3 Edycji, których rozpoczęcie przypada na dzień 12 września 2022 r., natomiast zakończenie Kursu zaplanowane jest na dzień 23 czerwca 2023 r.
 4. Kurs obejmują 3 edycja zajęć, wg. terminów znajdujących się na stronie https://aqua-korekt.pl/harmonogram jak i Panelu Klienta ActiveNow. W sytuacjach niezależnych od Organizatora (jak np. awarie, przerwy technologiczne) istnieje możliwość zmiany ilości zajęć edycji w proporcjonalnych przeliczeniach kosztów zajęć.
 5. Do zawarcia umowy pomiędzy Usługodawca a Uczestnikiem, dochodzi w momencie dokonania płatności za kurs.
 6. Dokonanie wpłaty za kurs jest równoznaczne z przyjęciem poniższego regulaminu.
 7. Kurs należy opłacić najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć:

a. przelewem na następujące Konto bankowe: mBank nr konta: 49 1140 2004 0000 3702 7632 7209, dane do przelewu: AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała, 32-070 Wołowice, ul. Piastowska 56
przelewu:  imię i nazwisko dziecka, dzień i godz. zajęć, imię instruktora prowadzącego.

b. Wpłaty również można dokonać za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Tpay.com z poziomu Panelu Klienta w systemie ActiveNow.

 1. Zaksięgowana wpłata zarejestrowana będzie w Panelu Klienta, jak również potwierdzone wydrukiem paragonu fiskalnego.
 2. Uczestnik przystępujący do Kursu po terminie jego rozpoczęcia, ponosi koszty od dnia przystąpienia do Kursu/zawarcia Umowy na świadczenie usług przez AQUA-KOREKT. Po tym terminie AQUA-KOREKT zastrzega sobie prawo do wpisania nowych klientów.
 3. Faktury VAT wydajemy na prośbę rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Zajęć, do 7 dni od dnia dokonania wpłaty na podstawie paragonu fiskalnego, zaznaczonej informacji w Panelu Klienta w ActiveNow – Faktura VAT lub kontaktu E-mail z Organizatorem (aqua_korekt@interia.pl) z podaniem danych do faktury.

§ 7 KARNETY

 1. Uczestnik zajęć otrzymuje karnet na Kurs z następującymi danymi: imię Uczestnika Zajęć, Dzień i godzina rozpoczęcia zajęć, imię instruktora prowadzącego. Karnet jest ważny od 12 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.
 2. Zabrania się udostępniać i sprzedawać Karnetu osobom trzecim.
 3. Karnet upoważnia do bezpłatnego otrzymania „zegarka” dla Uczestnika Zajęć (tj. dziecka) w kasie basenu OSiR Kolna na ustalony czas 65 min. Ustalony czas obejmuje: 5 min na rozebranie, 45 min. na Zajęcia, 15 min na suszenie, ubranie, oddanie zegarka w kasie basenu. Po przekroczeniu ustalonego czasu dla rodzica/opiekuna naliczana będzie opłata minutowa wg. Cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji „Kolna”.
 4. Karnet NIE upoważnia do bezpłatnego przebywania w niecce, hali basenowej poza zajęciami.
 5. Karnet NIE upoważnia rodzica/ opiekuna do bezpłatnego przebywania na niecce/hali basenu. Rodzic/Opiekun Uczestnika może przebywać na niecce basenu/hali basenu tylko i wyłącznie po wykupieniu biletu wstępu wg. cennika OSiR Kolna, w stroju zgodnym z Regulaminem Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna.

§ 8 REZYGNACJA Z KURSU

 1. Uczestnik Kursu “nauka od podstaw” upoważniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług przez Organizatora (pisemnie na adres: aqua_korekt@interia.pl) do drugich zajęć kursu. Ewentualną chęć rezygnacji należy zgłosić w trakcie zapisów na zajęcia – pisemnie na adres: aqua_korekt@interia.pl. 
 2. Kwota za nieodbyte zajęcia zostanie zwrócona na konto bankowe wskazane przez Uczestnika. 
 3. W przypadku Uczestników pozostałych typów zajęć, w szczególnych przypadkach, np.: przewlekła choroba, kontuzja, Organizator może wyrazić zgodę na zwrot opłaty za Edycję. Do zwrotu należna będzie kwota, będąca ilorazem ilości zajęć, od dnia złożenia rezygnacji do zakończenia danej Edycji.
 4. Zwrot kosztów za opłacony kurs może nastąpić jedynie na podstawie paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

§ 9 ZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI I ODROBIENIE ZAJĘĆ

 1. Zgłoszenie nieobecności odbywa się poprzez Panel Klienta:
 2. Obowiązkiem Uczestnika jest zgłoszenie każdej nieobecności,
  b. Zgłoszenie nieobecności musi nastąpić najpóźniej do 6 godz. przed terminem, w dniu którym odbywają się Zajęcia.
  c. Terminowość zgłoszenia nieobecności daje możliwość odrobienia Zajęć,
  d. Uczestnik, który nie zgłosi nieobecności, traci możliwość odrobienia Zajęć,
  e. Nieobecności należy odrobić do końca trwania Edycji, na którą Uczestnik jest zapisany. Nieodrobione zajęcia NIE przechodzą na kolejną Edycję,
  f. Wybranego raz terminu odrobienia zajęć nie można zmienić. Uczestnik blokuje w ten sposób wolne miejsce w Grupie,
  g. W przypadku nieobecności na odrabianych zajęciach, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wyboru kolejnego terminu,
  h. Uczestnik może odrobić zajęcia w ramach wolnych miejsc w grupach. W przypadku: gdy Grupa jest niepełna lub gdy Uczestnik danej Grupy zgłosi nieobecność.
 3. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest ustalenie dodatkowego terminu odrabiania Zajęć po zgłoszeniu takie faktu Organizatorowi.

§ 10 OŚWIADCZENIA I ZGODY

1.Zapisując Uczestnika Kursu na zajęcia przez stronie https://aqua-korekt.pl/zapisy-2/ oraz zakładając konto do obsługi Panelu Klienta, rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają następujące oświadczenia i zgody:

 1. Oświadczam, ze zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu kursu nauki i doskonalenia pływania 2022/2023, prowadzonych przez Szkołę Pływania AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała oraz akceptuję jego treść,
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do zapisu na kurs (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Tj. przekazanie ich zaufanym podmiotom współpracującym z AQUA-KOREKT, którzy pomogą nam w realizacji wykonywanej usługi (np. podmioty świadczące usługi Panelu Klienta – Activenow, obsługi biura Szkoły Pływania AQUA-KOREKT, księgowe, związane z realizacją usług). Administratorem danych osobowych jest Karolina Nowak-Rogała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Pływania AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała z siedzibą przy ul. Piastowskiej 56, 32-070 Wołowice, NIP: 5521517955, e-mail. aqua_korekt@interia.pl. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie www.aqua-korekt.pl Administrator w tym miejscu informuje, że każdy Klient ma prawo do dostępu do danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych,
 3. Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie nauki i doskonalenia 2022/2023, prowadzonych przez Szkołę Pływania AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała,
 4. Oświadczam, że Uczestnik Kursu jest/nie jest ubezpieczony z tyt. NNW
 5. Uczestnik Kursu wyraża/nie wyraża zgody na otrzymywania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail, dotyczącej organizacji zajęć AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała.
  f. Uczestnik Kursu wyraża/nie wyraża zgody na rejestrację oraz bezpłatną publikację zdjęć/filmów z wizerunkiem Uczestnika Kursu nauki i doskonalenia pływania, tylko i wyłącznie na własny użytek AQUA-KOREKT. Tj. – „Fotorelacja z Zajęć”, która będzie umieszczona na stronie aqua-korekt.pl lub FB @aqua-korekt.pl.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podpisanie Regulaminu kursu nauki i doskonalenia pływania AQUA-KOREKT 2022/2023 następuje po zaznaczeniu na stronie aqua-korekt.pl/zapisy-2 oświadczeń:   11 ust 1 lit a i b oraz wysłanie zgłoszenia do Organizatora.
 2. AQUA-KOREKT zastrzega możliwość zmiany powyższego Regulaminu w czasie trwania Kursu, ze względu na kwestie prawne (organizacyjne, techniczne), związane ze świadczeniem usług na rzecz Uczestnika.
 3. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą podawane Uczestnikom poprzez Panel Klienta lub przesyłane na adres mailowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 września 2022 r.

REGULAMIN ZAJĘĆ PŁYWANIA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI AQUA-KOREKT 2022/2023

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Zajęć PŁYWANIA NIEMOWLĄT określa zasady organizacji zajęć, terminy i płatności, karnety, rezygnację z zajęć, zgłoszenie nieobecności i odrobienia zajęć organizowanych przez AQUA-KOREKT, oraz oświadczenia i zgody. Znaczenie pojęć określonych w Regulaminie:

a. AQUA-KOREKT – Szkoła pływania AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała, ul. Piastowska 56, 32-070 Wołowice, NIP: 552-151-79-55,
b. Zajęcia – jedno 30 min zorganizowane spotkanie
c. Grupa – zbiór uczestników w podobnym wieku i poziomie zaawansowania,
d. Uczestnik –  to osoba zapisana na kurs wraz z dzieckiem.

e. Okres rozliczeniowy – miesiąc zajęć, określa należną kwotę za dany miesiąc. 

§ 2 KWESTIE ORGANIZACYJNE

 1. Organizatorem Zajęć PŁYWANIA NIEMOWLĄT jest AQUA-KOREKT.
 2. Uczestnikami zajęć są osoby zgłoszone przez stronę https://aqua-korekt.pl/zapisy-2/niemowleta-i-m-dzieci// , które otrzymały informację zwrotną na podany przez siebie adres mailowy o treści „  przyjęcia zgłoszenia.
 3. Do zawarcia umowy pomiędzy AQUA-KOREKT a Uczestnikiem, dochodzi w momencie dokonania rejestracji, co jest równoznaczne z przyjęciem poniższego regulaminu.
 4. Zawarcie umowy z AQUA-KOREKT obejmuje sezon pływacki 2022/2023 w terminie od 10 września 2022 do 30 lipca 2023. 
 5. Grupa stanowi od 4 do 6 par ( dziecko wraz z rodzicem), na którą przypada 1 instruktor prowadzący.
 6. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe oraz poziom zaawansowania.
 7. Zgłoszenie na Zajęcia, Uczestnik dokonuje jednorazowo przy pierwszej rejestracji (zapisie).
 8. Przed rozpoczęciem Zajęć, każdy Uczestnik Zajęć, zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem OSIR Kolna, na których prowadzone są Zajęcia (https://kolna.pl/osir/regulaminy/ ), oraz przestrzeganiem jego warunków.
 9. Za bezpieczeństwo w szatni i na basenie, odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
 10. Uczestnik, min 5 min przed godziną rozpoczęcia zajęć oczekuje na rozpoczęcie Zajęć na ternie hali basenowej , będąc w stroju zgodnym z Regulaminem OSiR Kolna.
 11. Drugi rodzic/opiekun może znajdować się na ternie basenu, jedynie po opłaceniu biletu wstępu, będąc w stroju zgodnym z Regulaminem OSiR Kolna.
 12. AQUA-KOREKT nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i na ternie pływalni.
 13. W wyjątkowych sytuacjach jak: zawody, awaria na pływalni, choroba instruktora) zajęcia mogą być odwołane. Uczestnicy zostaną poinformowani o takiej sytuacji SMS-em przez system ActiveNow.
 14. W kolejnym okresie rozliczeniowym kwota zostaje pomniejszona o ilość odwołanych zajęć. 
 15. Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do wypełniania poleceń instruktorów i ratowników
 16. Zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane. Zaleca się jednak konsultację z lekarzem w celu wyeliminowania przeciwwskazań do uczestnictwa w Zajęciach.

§ 3 TERMINY I OPŁATY ZA ZAJĘCIA

 1. Gwarancją uczestnictwa w Zajęciach jest zgłoszenie Uczestnika przez stronę https://aqua-korekt.pl/zapisy-2/niemowleta-i-m-dzieci/, a następnie terminowe opłacenie Zajęć.
 2. Kwota za dany okres rozliczeniowy, stanowi ilość zajęć w danym miesiącu pomnożona przez stałą kwotę za jedne zajęcia, zgodnie z obowiązującym cennikiem w sezonie 2022/2023 aqua-korekt.pl/cennik
 3. Opłaty za zajęcia Uczestnik dokonuje na początku każdego miesiąca, kwota uzależniona od ilości zajęć w danym okresie rozliczeniowym.
 4. Kwota za dany okres rozliczeniowy widoczna będzie na Koncie Klienta w systemie ActiveNow.
 5. Płatności za dany Okres rozliczeniowy AQUA-KOREKT przyjmie tylko i wyłącznie w formie przelewu.  
 6. Płatność za dany okres rozliczeniowy można dokonać poprzez Panel Klienta ActiveNow, szybki przelew Tpay. 
 7. Płatność za dany okres rozliczeniowy można dokonać poprzez standardowy przelew na następujące Konto bankowe:

mBank nr konta: 49 1140 2004 0000 3702 7632 7209,

dane do przelewu: AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała, 32-070 Wołowice, ul. Piastowska 56
(tyt. przelewu:  imię i nazwisko dziecka, dzień i godz. zajęć, imię instruktora prowadzącego)
co potwierdzone jest otrzymaniem paragonu fiskalnego.

4. Faktury VAT wydajemy na prośbę Uczestnika Zajęć, do 7 dni od dnia dokonania wpłaty na podstawie paragonu fiskalnego.

 

§ 4 KARNETY

 1. Uczestnik zajęć otrzymuje karnet na pierwszych Zajęciach.  Karnet jest ważny w sezonie 2022/23 zgodnie z Harmonogramem podanym na aqua-korekt.pl.
 2. Zabrania się udostępniać i sprzedawać Karnetu osobom trzecim.
 3. Karnet upoważnia do otrzymania „zegarka” dla Uczestnika Zajęć  w kasie basenu OSiR Kolna, tylko i wyłącznie na czas trwania Zajęć, tj. 30min zajęć plus czas przeprania się, przed i po zajęciach .
 4. Karnet upoważnia do uczestnictwa w Zajęciach, korzystania z szatni przed i po zajęciach.
 5. Karnet NIE upoważnia do przebywania w niecce, hali basenowej poza zajęciami.
 6. Karnet upoważnia TYLKO jednego rodzica Uczestnika Zajęć do bezpłatnego przebywania na niecce/hali basenu. Drugi Rodzic/Opiekun/osoby towarzyszące Uczestnika mogą przebywać na niecce basenu/hali basenu tylko i wyłącznie po wykupieniu biletu wstępu wg. cennika OSiR Kolna, w stroju zgodnym z Regulaminem OSiR Kolna.

§ 5 REZYGNACJA Z ZAJĘĆ

 1. Uczestnik może zrezygnować z Zajęć w dowolnym terminie, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do AQUA-KOREKT,  najpóźniej 5 dni przed kolejnym okresem rozliczeniowym.
 2. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji w terminie, Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kolejny okres rozliczeniowy. 
 3. W przypadku rezygnacji w danym okresie rozliczeniowym AQUA-KOREKT nie zwraca opłaconej kwoty.  

§ 6 ZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI I ODROBIENIE ZAJĘĆ

 1. Zgłoszenie nieobecności i odrobienia zajęć odbywa się poprzez Panel Klienta ActiveNow:

a. Obowiązkiem Uczestnika jest zgłoszenie każdej nieobecności,
b. Zgłoszenie nieobecności najpóźniej do 6 godz. przed terminem, w dniu w którym odbywają się zajęcia.
c. Terminowość zgłoszenia nieobecności daje możliwość odrobienia Zajęć,
d. Uczestnik, który nie zgłosi nieobecności, traci możliwość odrobienia zajęć.
e. Nieobecności należy odrobić do danego miesiąca/okresu rozliczeniowego, na którą Uczestnik jest zapisany. Nieodrobione zajęcia NIE przechodzą na kolejną Edycję,
f. Wybranego raz terminu odrobienia zajęć nie można zmienić. Uczestnik blokuje w ten sposób wolne miejsce w Grupie,
g. W przypadku nieobecności na odrabianych zajęciach, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wyboru kolejnego terminu,
h. Uczestnik może odrobić zajęcia w ramach wolnych miejsc w grupach. W przypadku: gdy Grupa jest niepełna lub gdy Uczestnik danej Grupy zgłosi nieobecność.

§ 7 OŚWIADCZENIA I ZGODY

 1. Zapisując Uczestnika  na Zajęcia przez stronie https://aqua-korekt.pl/zapisy-2/niemowleta_i_m_dzieci/, rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają następujące oświadczenia i zgody:

a. Oświadczam, ze zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu Zajęć PŁYWANIA NIEMOWLĄT i MAŁYCH DZIECI na rok szkolny 2022/2023, prowadzonych przez Szkołę Pływania AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała oraz akceptuję jego treść,

b. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do zapisu na ZAJĘCIA PŁYWANIA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI 2022/2023 (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Tj. przekazanie ich zaufanym podmiotom współpracującym z AQUA-KOREKT, którzy pomogą nam w realizacji wykonywanej usługi (np. podmioty świadczące usługi Panelu Klienta – Activenow, obsługi biura Szkoły Pływania AQUA-KOREKT, księgowe, związane z realizacją usług). Administratorem danych osobowych jest Karolina Nowak-Rogała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Pływania AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała z siedzibą w Wołowicach, ul. Piastowska 56, 32-070 Wołowice, NIP: 5521517955, e-mail. aqua_korekt@interia.pl. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie www.aqua-korekt.pl Administrator w tym miejscu informuje, że każdy Klient ma prawo do dostępu do danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych,

c. Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w ZAJĘCIACH PŁYWANIA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI 2022/2023, prowadzonych przez Szkołę Pływania AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała,

d. Oświadczam, że Uczestnik Kursu jest/nie jest ubezpieczony z tyt. NNW

e. Uczestnik Kursu wyraża/nie wyraża zgody na otrzymywania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail, dotyczącej organizacji zajęć AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała.

f. Uczestnik Kursu wyraża/nie wyraża zgody na rejestrację oraz bezpłatną publikację zdjęć/filmów z wizerunkiem Uczestnika Kursu nauki i doskonalenia pływania, tylko i wyłącznie na własny użytek AQUA-KOREKT. Tj. – „Fotorelacja z Zajęć”, która będzie umieszczona na stronie aqua-korekt.pl lub FB @aqua-korekt.pl – Otrzymanie dyplomu ze zdjęciem na zakończenie zajęć w sezonie 2022/2023.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podpisanie Regulaminu kursu nauki i doskonalenia pływania AQUA-KOREKT 2022/2023 następuje po zaznaczeniu na stronie aqua-korekt.pl/zapisy-2 oświadczeń:  paragraf  VII pkt 1. a. i b. oraz wysłanie zgłoszenia do organizatora zajęć, tj. AQUA-KOREKT.
 2. AQUA-KOREKT zastrzega możliwość zmiany powyższego Regulaminu w czasie trwania Kursu, ze względu na kwestie prawne (organizacyjne, techniczne), związane ze świadczeniem usług na rzecz Uczestnika.
 3. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą podawane Uczestnikom poprzez Panel Klienta lub przesyłane na adres mailowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  10 września 2022 r.

REGULAMIN ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH AQUA-KOREKT 2022/2023

§

REGULAMIN ZAJĘĆ AQUA-AEROBIKU AQUA-KOREKT 2022/2023

§