Regulaminy

REGULAMIN KURSU WAKACYJNEGO NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA AQUA-KOREKT 2021

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin kursu wakacyjnego nauki i doskonalenia pływania określa zasady organizacji zajęć, terminy i płatności, karnety, rezygnację z zajęć, zgłoszenie nieobecności i odrobienia zajęć organizowanych przez AQUA-KOREKT, oraz oświadczenia i zgody. Znaczenie pojęć określonych w Regulaminie: 

 1. AQUA-KOREKT – Szkoła pływania AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała, Wołowice 174, 32-070 Czernichów, NIP: 552-151-79-55,
  b. Kurs wakacyjny – 6 zajęć kursu zgodnie z harmonogramem zajęć na str. https://aqua-korekt.pl/harmonogram ,
  c. Edycja – określona ilość zajęć następujących po sobie, za którą rodzic/prawny opiekun Uczestnika dokonuje opłaty,
  d. Zajęcia – jedno 45 min zorganizowane spotkanie w ramach EDYCJI/KURSU
  e. Grupa – zbiór uczestników w podobnym wieku i poziomie zaawansowania,
  f. Uczestnik –  to osoba pełnoletnia zapisana na Kurs, znajdująca się na liście obecności. W przypadku dziecka niepełnoletniego to pojęcie określa dziecko wraz z  rodzicem/opiekunem prawnym, zapisane na Kurs, znajdującym się na liście obecności.
  g. Panel Klienta – indywidualny dostęp do zarządzania Kursem przez rodzica/prawnego opiekuna Uczestnika Zajęć na ActiveNow  (https://app.activenow.pl/users/sign_in).
 2. KWESTIE ORGANIZACYJNE
 1. Organizatorem kursów wakacyjnych nauki i doskonalenie pływania jest AQUA-KOREKT.
 2. Uczestnikami Kursu wakacyjnego są osoby zgłoszone przez stronę https://aqua-korekt.pl/zapisy-2/, które otrzymały informację zwrotną na podany przez siebie adres mailowy z treścią akceptacji, przyjęcia zgłoszenia.
 3. Grupa stanowi od 4 do 8 osób, na którą przypada 1 instruktor prowadzący.
 4. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe oraz poziom zaawansowania.
 5. Zgłoszenie na Kurs, Uczestnik dokonuje jednorazowo przy pierwszej rejestracji (zapisie). Kontynuując zajęcia w kolejnej Edycji, Uczestnik nie dokonuje ponownej rejestracji, lecz zgłasza chęć kontynuacji zajęć instruktorowi prowadzącemu lub bezpośrednio do AQUA-KOREKT, najpóźniej 2 tygodnie przed zakończeniem danej Edycji.
 6. Przed rozpoczęciem Kursu, każdy Uczestnik Zajęć, oraz rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem OSIR Kolna, na których prowadzone są Zajęcia (https://kolna.pl/osir/regulaminy/ ), oraz przestrzeganiem jego warunków.
 7. Za bezpieczeństwo w szatni i na basenie, przed i po terminie Zajęć odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
 8. Uczestnik Kursu min 5 min przed godziną rozpoczęcia zajęć oczekuje na instruktora w przejściu z szatni na basen (damskiej i męskiej) bez opłacenia biletu wstępu lub na hali basenowej po opłaceniu biletu wstępu, będąc w stroju zgodnym z Regulaminem OSiR Kolna.
 9. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika zobowiązany jest do odbioru dziecka punktualnie w terminie/godz. zakończenia danych Zajęć.
 10. AQUA-KORESKT nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i na ternie pływalni.
 11. W wyjątkowych sytuacjach jak: zawody, awaria na pływalni, choroba instruktora) zajęcia mogą być odwołane. Uczestnicy zostaną poinformowani o takiej sytuacji SMS-em. W takim przypadku następuje przedłużenie Kursu o Ilość odwołanych zajęć lub zwrot kosztów odwołanych zajęć wg. Uznania AQUA-KOREKT.
 12. Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do wypełniania poleceń instruktorów i ratowników
 13. Zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane. Zaleca się jednak konsultację z lekarzem w celu wyeliminowania przeciwwskazań do uczestnictwa w Kursie.

III. TERMINY I OPŁATY ZA ZAJĘCIA

 1. Gwarancją uczestnictwa w Kursie jest zgłoszenie Uczestnika przez stronę https://aqua-korekt.pl/zapisy-2/, założenie konta Uczestnika w Panelu Klienta a następnie terminowe opłacenie kursu wakacyjnego.
 2. Wysokość opłat za kurs wakacyjny jest zgodny z informacją podaną na aqua-korekt.pl/cennik jaki i Panelu Klienta,
 3. Zakłada się, że Kurs wakacyjny będzie się składał z 1 Edycji, których rozpoczęcie przypada na dzień 28 czerwca 2021 r., natomiast zakończenie Kursu zaplanowane jest na dzień 14 lipca 2021 r.
 4. Kurs wakacyjny obejmują 6 zajęć (tj. 10 x 45 minut), wg. terminów znajdujących się na stronie https://aqua-korekt.pl/harmonogram jak i Panelu Klienta.
 5. Do zawarcia umowy pomiędzy AQUA-KOREKT a Uczestnikiem, dochodzi w momencie dokonania płatności za kurs wakacyjny.
 6. Dokonanie wpłaty za kurs wakacyjny jest równoznaczne z przyjęciem poniższego regulaminu.
 7. Kurs wakacyjny należy opłacić najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć, przelewem na następujące Konto bankowe:

mBank nr konta: 49 1140 2004 0000 3702 7632 7209,

dane do przelewu: AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała, 32-070 Czernichów, Wołowiec 174
tyt. przelewu:  imię i nazwisko dziecka, dzień i godz. zajęć, imię instruktora prowadzącego.

Zaksięgowana wpłata będzie zarejestrowana w Panelu Klienta, jak również otrzymaniem paragonu fiskalnego.

 1. Uczestnik przystępujący do Kursu po terminie jego rozpoczęcia, ponosi koszty od dnia przystąpienia do Kursu/zawarcia Umowy na świadczenie usług przez AQUA-KOREKT. Po tym terminie AQUA-KOREKT zastrzega sobie prawo do wpisania nowych klientów.
 2. Faktury VAT wydajemy na prośbę rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Zajęć, do 7 dni od dnia dokonania wpłaty na podstawie paragonu fiskalnego oraz zaznaczonej informacji w Panelu Klienta w ActiveNow.
 1. KARNETY
 1. Uczestnik zajęć otrzymuje karnet na Kurs, wystawiony na konkretny dzień i godzinę zajęć. Karnet jest ważny od 28 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 2. Zabrania się udostępniać i sprzedawać Karnetu osobom trzecim.
 3. Karnet upoważnia do bezpłatnego otrzymania „zegarka” dla Uczestnika Zajęć (tj. dziecka) w kasie basenu OSiR Kolna.
 4. Karnet upoważnia do uczestnictwa w Zajęciach, korzystania z szatni przed i po zajęciach.
 5. Karnet NIE upoważnia do przebywania w niecce, hali basenowej poza zajęciami.
 6. Karnet NIE upoważnia rodzica/ opiekuna do bezpłatnego przebywania na niecce/hali basenu. Rodzic/Opiekun Uczestnika może przebywać na niecce basenu/hali basenu tylko i wyłącznie po wykupieniu biletu wstępu wg. cennika OSiR Kolna, w stroju zgodnym z Regulaminem OSiR Kolna.
 1. REZYGNACJA Z KURSU
 1. Uczestnik Kursu „nauka od podstaw” upoważniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług przez AQUA-KOREKT (pisemnie na adres: aqua_korekt@interia.pl) do drugich zajęć kursu. Pieniądze za nieodbyte zajęcia zostaną zwrócone na konto bankowe wskazane przez Uczestnika.
 2. W przypadku Uczestników pozostałych typów zajęć, w szczególnych przypadkach, np.: przewlekła choroba, kontuzja, AQUA-KOREKT może wyrazić zgodę na zwrot opłaty za Edycję. Do zwrotu należna będzie kwota, będąca ilorazem ilości zajęć, od dnia złożenia rezygnacji do zakończenia danej Edycji.
 3. Zwrot kosztów za opłacony kurs może nastąpić jedynie na podstawie paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
 1. ZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI I ODROBIENIE ZAJĘĆ

Zgłoszenie nieobecności odbywa się poprzez Panel Klienta:

 1. Obowiązkiem Uczestnika jest zgłoszenie każdej nieobecności,
  b. Zgłoszona nieobecność w ramach kursu wakacyjnego nie podlega możliwości odrobienia zajęć.

VII. OŚWIADCZENIA I ZGODY

 1. Zapisując Uczestnika Kursu na zajęcia przez stronie https://aqua-korekt.pl/zapisy-2/ oraz zakładając konto do obsługi Panelu Klienta, rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają następujące oświadczenia i zgody:
 1. Oświadczam, ze zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu wakacyjnego kursu nauki i doskonalenia pływania 2021, prowadzonych przez Szkołę Pływania AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała oraz akceptuję jego treść,
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do zapisu na kurs (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Tj. przekazanie ich zaufanym podmiotom współpracującym z AQUA-KOREKT, którzy pomogą nam w realizacji wykonywanej usługi (np. podmioty świadczące usługi Panelu Klienta – Activenow, obsługi biura Szkoły Pływania AQUA-KOREKT, księgowe, związane z realizacją usług). Administratorem danych osobowych jest Karolina Nowak-Rogała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Pływania AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała z siedzibą w Wołowicach 174, 32-070 Czernichów, NIP: 5521517955, e-mail. aqua_korekt@interia.pl. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie www.aqua-korekt.pl Administrator w tym miejscu informuje, że każdy Klient ma prawo do dostępu do danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych,
 3. Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wakacyjnym kursi nauki i doskonalenia 2021, prowadzonych przez Szkołę Pływania AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała,
 4. Oświadczam, że Uczestnik Kursu jest/nie jest ubezpieczony z tyt. NNW
 5. Uczestnik Kursu wyraża/nie wyraża zgody na otrzymywania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail, dotyczącej organizacji zajęć AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała.
  f. Uczestnik Kursu wyraża/nie wyraża zgody na rejestrację oraz bezpłatną publikację zdjęć/filmów z wizerunkiem Uczestnika Kursu nauki i doskonalenia pływania, tylko i wyłącznie na własny użytek AQUA-KOREKT. Tj. – „Fotorelacja z Zajęć”, która będzie umieszczona na stronie aqua-korekt.pl lub FB @aqua-korekt.pl

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podpisanie Regulaminu wakacyjnego kursu nauki i doskonalenia pływania AQUA-KOREKT 2021 następuje po zaznaczeniu na stronie aqua-korekt.pl/zapisy-2 oświadczeń:  paragraf  VII pkt 1. a. i b. oraz wysłanie zgłoszenia do organizatora zajęć, tj. AQUA-KOREKT.
 2. AQUA-KOREKT zastrzega możliwość zmiany powyższego Regulaminu w czasie trwania Kursu, ze względu na kwestie prawne (organizacyjne, techniczne), związane ze świadczeniem usług na rzecz Uczestnika.
 3. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą podawane Uczestnikom poprzez Panel Klienta lub przesyłane na adres mailowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28 czerwca 2021 r.

REGULAMIN KURSU WAKACYJNEGO NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA AQUA-KOREKT 2021

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin kursu wakacyjnego nauki i doskonalenia pływania określa zasady organizacji zajęć, terminy i płatności, karnety, rezygnację z zajęć, zgłoszenie nieobecności i odrobienia zajęć organizowanych przez AQUA-KOREKT, oraz oświadczenia i zgody. Znaczenie pojęć określonych w Regulaminie: 

 1. AQUA-KOREKT – Szkoła pływania AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała, Wołowice 174, 32-070 Czernichów, NIP: 552-151-79-55,
  b. Kurs wakacyjny – 6 zajęć kursu zgodnie z harmonogramem zajęć na str. https://aqua-korekt.pl/harmonogram ,
  c. Edycja – określona ilość zajęć następujących po sobie, za którą rodzic/prawny opiekun Uczestnika dokonuje opłaty,
  d. Zajęcia – jedno 45 min zorganizowane spotkanie w ramach EDYCJI/KURSU
  e. Grupa – zbiór uczestników w podobnym wieku i poziomie zaawansowania,
  f. Uczestnik –  to osoba pełnoletnia zapisana na Kurs, znajdująca się na liście obecności. W przypadku dziecka niepełnoletniego to pojęcie określa dziecko wraz z  rodzicem/opiekunem prawnym, zapisane na Kurs, znajdującym się na liście obecności.
  g. Panel Klienta – indywidualny dostęp do zarządzania Kursem przez rodzica/prawnego opiekuna Uczestnika Zajęć na ActiveNow  (https://app.activenow.pl/users/sign_in).
 2. KWESTIE ORGANIZACYJNE
 1. Organizatorem kursów wakacyjnych nauki i doskonalenie pływania jest AQUA-KOREKT.
 2. Uczestnikami Kursu wakacyjnego są osoby zgłoszone przez stronę https://aqua-korekt.pl/zapisy-2/, które otrzymały informację zwrotną na podany przez siebie adres mailowy z treścią akceptacji, przyjęcia zgłoszenia.
 3. Grupa stanowi od 4 do 8 osób, na którą przypada 1 instruktor prowadzący.
 4. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe oraz poziom zaawansowania.
 5. Zgłoszenie na Kurs, Uczestnik dokonuje jednorazowo przy pierwszej rejestracji (zapisie). Kontynuując zajęcia w kolejnej Edycji, Uczestnik nie dokonuje ponownej rejestracji, lecz zgłasza chęć kontynuacji zajęć instruktorowi prowadzącemu lub bezpośrednio do AQUA-KOREKT, najpóźniej 2 tygodnie przed zakończeniem danej Edycji.
 6. Przed rozpoczęciem Kursu, każdy Uczestnik Zajęć, oraz rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem OSIR Kolna, na których prowadzone są Zajęcia (https://kolna.pl/osir/regulaminy/ ), oraz przestrzeganiem jego warunków.
 7. Za bezpieczeństwo w szatni i na basenie, przed i po terminie Zajęć odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
 8. Uczestnik Kursu min 5 min przed godziną rozpoczęcia zajęć oczekuje na instruktora w przejściu z szatni na basen (damskiej i męskiej) bez opłacenia biletu wstępu lub na hali basenowej po opłaceniu biletu wstępu, będąc w stroju zgodnym z Regulaminem OSiR Kolna.
 9. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika zobowiązany jest do odbioru dziecka punktualnie w terminie/godz. zakończenia danych Zajęć.
 10. AQUA-KORESKT nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i na ternie pływalni.
 11. W wyjątkowych sytuacjach jak: zawody, awaria na pływalni, choroba instruktora) zajęcia mogą być odwołane. Uczestnicy zostaną poinformowani o takiej sytuacji SMS-em. W takim przypadku następuje przedłużenie Kursu o Ilość odwołanych zajęć lub zwrot kosztów odwołanych zajęć wg. Uznania AQUA-KOREKT.
 12. Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do wypełniania poleceń instruktorów i ratowników
 13. Zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane. Zaleca się jednak konsultację z lekarzem w celu wyeliminowania przeciwwskazań do uczestnictwa w Kursie.

III. TERMINY I OPŁATY ZA ZAJĘCIA

 1. Gwarancją uczestnictwa w Kursie jest zgłoszenie Uczestnika przez stronę https://aqua-korekt.pl/zapisy-2/, założenie konta Uczestnika w Panelu Klienta a następnie terminowe opłacenie kursu wakacyjnego.
 2. Wysokość opłat za kurs wakacyjny jest zgodny z informacją podaną na aqua-korekt.pl/cennik jaki i Panelu Klienta,
 3. Zakłada się, że Kurs wakacyjny będzie się składał z 1 Edycji, których rozpoczęcie przypada na dzień 28 czerwca 2021 r., natomiast zakończenie Kursu zaplanowane jest na dzień 14 lipca 2021 r.
 4. Kurs wakacyjny obejmują 6 zajęć (tj. 10 x 45 minut), wg. terminów znajdujących się na stronie https://aqua-korekt.pl/harmonogram jak i Panelu Klienta.
 5. Do zawarcia umowy pomiędzy AQUA-KOREKT a Uczestnikiem, dochodzi w momencie dokonania płatności za kurs wakacyjny.
 6. Dokonanie wpłaty za kurs wakacyjny jest równoznaczne z przyjęciem poniższego regulaminu.
 7. Kurs wakacyjny należy opłacić najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć, przelewem na następujące Konto bankowe:

mBank nr konta: 49 1140 2004 0000 3702 7632 7209,

dane do przelewu: AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała, 32-070 Czernichów, Wołowiec 174
tyt. przelewu:  imię i nazwisko dziecka, dzień i godz. zajęć, imię instruktora prowadzącego.

Zaksięgowana wpłata będzie zarejestrowana w Panelu Klienta, jak również otrzymaniem paragonu fiskalnego.

 1. Uczestnik przystępujący do Kursu po terminie jego rozpoczęcia, ponosi koszty od dnia przystąpienia do Kursu/zawarcia Umowy na świadczenie usług przez AQUA-KOREKT. Po tym terminie AQUA-KOREKT zastrzega sobie prawo do wpisania nowych klientów.
 2. Faktury VAT wydajemy na prośbę rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Zajęć, do 7 dni od dnia dokonania wpłaty na podstawie paragonu fiskalnego oraz zaznaczonej informacji w Panelu Klienta w ActiveNow.
 1. KARNETY
 1. Uczestnik zajęć otrzymuje karnet na Kurs, wystawiony na konkretny dzień i godzinę zajęć. Karnet jest ważny od 28 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 2. Zabrania się udostępniać i sprzedawać Karnetu osobom trzecim.
 3. Karnet upoważnia do bezpłatnego otrzymania „zegarka” dla Uczestnika Zajęć (tj. dziecka) w kasie basenu OSiR Kolna.
 4. Karnet upoważnia do uczestnictwa w Zajęciach, korzystania z szatni przed i po zajęciach.
 5. Karnet NIE upoważnia do przebywania w niecce, hali basenowej poza zajęciami.
 6. Karnet NIE upoważnia rodzica/ opiekuna do bezpłatnego przebywania na niecce/hali basenu. Rodzic/Opiekun Uczestnika może przebywać na niecce basenu/hali basenu tylko i wyłącznie po wykupieniu biletu wstępu wg. cennika OSiR Kolna, w stroju zgodnym z Regulaminem OSiR Kolna.
 1. REZYGNACJA Z KURSU
 1. Uczestnik Kursu „nauka od podstaw” upoważniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług przez AQUA-KOREKT (pisemnie na adres: aqua_korekt@interia.pl) do drugich zajęć kursu. Pieniądze za nieodbyte zajęcia zostaną zwrócone na konto bankowe wskazane przez Uczestnika.
 2. W przypadku Uczestników pozostałych typów zajęć, w szczególnych przypadkach, np.: przewlekła choroba, kontuzja, AQUA-KOREKT może wyrazić zgodę na zwrot opłaty za Edycję. Do zwrotu należna będzie kwota, będąca ilorazem ilości zajęć, od dnia złożenia rezygnacji do zakończenia danej Edycji.
 3. Zwrot kosztów za opłacony kurs może nastąpić jedynie na podstawie paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
 1. ZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI I ODROBIENIE ZAJĘĆ

Zgłoszenie nieobecności odbywa się poprzez Panel Klienta:

 1. Obowiązkiem Uczestnika jest zgłoszenie każdej nieobecności,
  b. Zgłoszona nieobecność w ramach kursu wakacyjnego nie podlega możliwości odrobienia zajęć.

VII. OŚWIADCZENIA I ZGODY

 1. Zapisując Uczestnika Kursu na zajęcia przez stronie https://aqua-korekt.pl/zapisy-2/ oraz zakładając konto do obsługi Panelu Klienta, rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają następujące oświadczenia i zgody:
 1. Oświadczam, ze zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu wakacyjnego kursu nauki i doskonalenia pływania 2021, prowadzonych przez Szkołę Pływania AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała oraz akceptuję jego treść,
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do zapisu na kurs (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Tj. przekazanie ich zaufanym podmiotom współpracującym z AQUA-KOREKT, którzy pomogą nam w realizacji wykonywanej usługi (np. podmioty świadczące usługi Panelu Klienta – Activenow, obsługi biura Szkoły Pływania AQUA-KOREKT, księgowe, związane z realizacją usług). Administratorem danych osobowych jest Karolina Nowak-Rogała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Pływania AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała z siedzibą w Wołowicach 174, 32-070 Czernichów, NIP: 5521517955, e-mail. aqua_korekt@interia.pl. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie www.aqua-korekt.pl Administrator w tym miejscu informuje, że każdy Klient ma prawo do dostępu do danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych,
 3. Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wakacyjnym kursi nauki i doskonalenia 2021, prowadzonych przez Szkołę Pływania AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała,
 4. Oświadczam, że Uczestnik Kursu jest/nie jest ubezpieczony z tyt. NNW
 5. Uczestnik Kursu wyraża/nie wyraża zgody na otrzymywania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail, dotyczącej organizacji zajęć AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała.
  f. Uczestnik Kursu wyraża/nie wyraża zgody na rejestrację oraz bezpłatną publikację zdjęć/filmów z wizerunkiem Uczestnika Kursu nauki i doskonalenia pływania, tylko i wyłącznie na własny użytek AQUA-KOREKT. Tj. – „Fotorelacja z Zajęć”, która będzie umieszczona na stronie aqua-korekt.pl lub FB @aqua-korekt.pl

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podpisanie Regulaminu wakacyjnego kursu nauki i doskonalenia pływania AQUA-KOREKT 2021 następuje po zaznaczeniu na stronie aqua-korekt.pl/zapisy-2 oświadczeń:  paragraf  VII pkt 1. a. i b. oraz wysłanie zgłoszenia do organizatora zajęć, tj. AQUA-KOREKT.
 2. AQUA-KOREKT zastrzega możliwość zmiany powyższego Regulaminu w czasie trwania Kursu, ze względu na kwestie prawne (organizacyjne, techniczne), związane ze świadczeniem usług na rzecz Uczestnika.
 3. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą podawane Uczestnikom poprzez Panel Klienta lub przesyłane na adres mailowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28 czerwca 2021 r.

REGULAMIN KURSU WAKACYJNEGO NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA AQUA-KOREKT 2021

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin kursu wakacyjnego nauki i doskonalenia pływania określa zasady organizacji zajęć, terminy i płatności, karnety, rezygnację z zajęć, zgłoszenie nieobecności i odrobienia zajęć organizowanych przez AQUA-KOREKT, oraz oświadczenia i zgody. Znaczenie pojęć określonych w Regulaminie: 

 1. AQUA-KOREKT – Szkoła pływania AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała, Wołowice 174, 32-070 Czernichów, NIP: 552-151-79-55,
  b. Kurs wakacyjny – 6 zajęć kursu zgodnie z harmonogramem zajęć na str. https://aqua-korekt.pl/harmonogram ,
  c. Edycja – określona ilość zajęć następujących po sobie, za którą rodzic/prawny opiekun Uczestnika dokonuje opłaty,
  d. Zajęcia – jedno 45 min zorganizowane spotkanie w ramach EDYCJI/KURSU
  e. Grupa – zbiór uczestników w podobnym wieku i poziomie zaawansowania,
  f. Uczestnik –  to osoba pełnoletnia zapisana na Kurs, znajdująca się na liście obecności. W przypadku dziecka niepełnoletniego to pojęcie określa dziecko wraz z  rodzicem/opiekunem prawnym, zapisane na Kurs, znajdującym się na liście obecności.
  g. Panel Klienta – indywidualny dostęp do zarządzania Kursem przez rodzica/prawnego opiekuna Uczestnika Zajęć na ActiveNow  (https://app.activenow.pl/users/sign_in).
 2. KWESTIE ORGANIZACYJNE
 1. Organizatorem kursów wakacyjnych nauki i doskonalenie pływania jest AQUA-KOREKT.
 2. Uczestnikami Kursu wakacyjnego są osoby zgłoszone przez stronę https://aqua-korekt.pl/zapisy-2/, które otrzymały informację zwrotną na podany przez siebie adres mailowy z treścią akceptacji, przyjęcia zgłoszenia.
 3. Grupa stanowi od 4 do 8 osób, na którą przypada 1 instruktor prowadzący.
 4. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe oraz poziom zaawansowania.
 5. Zgłoszenie na Kurs, Uczestnik dokonuje jednorazowo przy pierwszej rejestracji (zapisie). Kontynuując zajęcia w kolejnej Edycji, Uczestnik nie dokonuje ponownej rejestracji, lecz zgłasza chęć kontynuacji zajęć instruktorowi prowadzącemu lub bezpośrednio do AQUA-KOREKT, najpóźniej 2 tygodnie przed zakończeniem danej Edycji.
 6. Przed rozpoczęciem Kursu, każdy Uczestnik Zajęć, oraz rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem OSIR Kolna, na których prowadzone są Zajęcia (https://kolna.pl/osir/regulaminy/ ), oraz przestrzeganiem jego warunków.
 7. Za bezpieczeństwo w szatni i na basenie, przed i po terminie Zajęć odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
 8. Uczestnik Kursu min 5 min przed godziną rozpoczęcia zajęć oczekuje na instruktora w przejściu z szatni na basen (damskiej i męskiej) bez opłacenia biletu wstępu lub na hali basenowej po opłaceniu biletu wstępu, będąc w stroju zgodnym z Regulaminem OSiR Kolna.
 9. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika zobowiązany jest do odbioru dziecka punktualnie w terminie/godz. zakończenia danych Zajęć.
 10. AQUA-KORESKT nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i na ternie pływalni.
 11. W wyjątkowych sytuacjach jak: zawody, awaria na pływalni, choroba instruktora) zajęcia mogą być odwołane. Uczestnicy zostaną poinformowani o takiej sytuacji SMS-em. W takim przypadku następuje przedłużenie Kursu o Ilość odwołanych zajęć lub zwrot kosztów odwołanych zajęć wg. Uznania AQUA-KOREKT.
 12. Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do wypełniania poleceń instruktorów i ratowników
 13. Zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane. Zaleca się jednak konsultację z lekarzem w celu wyeliminowania przeciwwskazań do uczestnictwa w Kursie.

III. TERMINY I OPŁATY ZA ZAJĘCIA

 1. Gwarancją uczestnictwa w Kursie jest zgłoszenie Uczestnika przez stronę https://aqua-korekt.pl/zapisy-2/, założenie konta Uczestnika w Panelu Klienta a następnie terminowe opłacenie kursu wakacyjnego.
 2. Wysokość opłat za kurs wakacyjny jest zgodny z informacją podaną na aqua-korekt.pl/cennik jaki i Panelu Klienta,
 3. Zakłada się, że Kurs wakacyjny będzie się składał z 1 Edycji, których rozpoczęcie przypada na dzień 28 czerwca 2021 r., natomiast zakończenie Kursu zaplanowane jest na dzień 14 lipca 2021 r.
 4. Kurs wakacyjny obejmują 6 zajęć (tj. 10 x 45 minut), wg. terminów znajdujących się na stronie https://aqua-korekt.pl/harmonogram jak i Panelu Klienta.
 5. Do zawarcia umowy pomiędzy AQUA-KOREKT a Uczestnikiem, dochodzi w momencie dokonania płatności za kurs wakacyjny.
 6. Dokonanie wpłaty za kurs wakacyjny jest równoznaczne z przyjęciem poniższego regulaminu.
 7. Kurs wakacyjny należy opłacić najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć, przelewem na następujące Konto bankowe:

mBank nr konta: 49 1140 2004 0000 3702 7632 7209,

dane do przelewu: AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała, 32-070 Czernichów, Wołowiec 174
tyt. przelewu:  imię i nazwisko dziecka, dzień i godz. zajęć, imię instruktora prowadzącego.

Zaksięgowana wpłata będzie zarejestrowana w Panelu Klienta, jak również otrzymaniem paragonu fiskalnego.

 1. Uczestnik przystępujący do Kursu po terminie jego rozpoczęcia, ponosi koszty od dnia przystąpienia do Kursu/zawarcia Umowy na świadczenie usług przez AQUA-KOREKT. Po tym terminie AQUA-KOREKT zastrzega sobie prawo do wpisania nowych klientów.
 2. Faktury VAT wydajemy na prośbę rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Zajęć, do 7 dni od dnia dokonania wpłaty na podstawie paragonu fiskalnego oraz zaznaczonej informacji w Panelu Klienta w ActiveNow.
 1. KARNETY
 1. Uczestnik zajęć otrzymuje karnet na Kurs, wystawiony na konkretny dzień i godzinę zajęć. Karnet jest ważny od 28 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 2. Zabrania się udostępniać i sprzedawać Karnetu osobom trzecim.
 3. Karnet upoważnia do bezpłatnego otrzymania „zegarka” dla Uczestnika Zajęć (tj. dziecka) w kasie basenu OSiR Kolna.
 4. Karnet upoważnia do uczestnictwa w Zajęciach, korzystania z szatni przed i po zajęciach.
 5. Karnet NIE upoważnia do przebywania w niecce, hali basenowej poza zajęciami.
 6. Karnet NIE upoważnia rodzica/ opiekuna do bezpłatnego przebywania na niecce/hali basenu. Rodzic/Opiekun Uczestnika może przebywać na niecce basenu/hali basenu tylko i wyłącznie po wykupieniu biletu wstępu wg. cennika OSiR Kolna, w stroju zgodnym z Regulaminem OSiR Kolna.
 1. REZYGNACJA Z KURSU
 1. Uczestnik Kursu „nauka od podstaw” upoważniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług przez AQUA-KOREKT (pisemnie na adres: aqua_korekt@interia.pl) do drugich zajęć kursu. Pieniądze za nieodbyte zajęcia zostaną zwrócone na konto bankowe wskazane przez Uczestnika.
 2. W przypadku Uczestników pozostałych typów zajęć, w szczególnych przypadkach, np.: przewlekła choroba, kontuzja, AQUA-KOREKT może wyrazić zgodę na zwrot opłaty za Edycję. Do zwrotu należna będzie kwota, będąca ilorazem ilości zajęć, od dnia złożenia rezygnacji do zakończenia danej Edycji.
 3. Zwrot kosztów za opłacony kurs może nastąpić jedynie na podstawie paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
 1. ZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI I ODROBIENIE ZAJĘĆ

Zgłoszenie nieobecności odbywa się poprzez Panel Klienta:

 1. Obowiązkiem Uczestnika jest zgłoszenie każdej nieobecności,
  b. Zgłoszona nieobecność w ramach kursu wakacyjnego nie podlega możliwości odrobienia zajęć.

VII. OŚWIADCZENIA I ZGODY

 1. Zapisując Uczestnika Kursu wakacyjnego na zajęcia nauki i doskonalenia pływania przez stronie https://aqua-korekt.pl/zapisy-2/ oraz zakładając konto do obsługi Panelu Klienta, rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają następujące oświadczenia i zgody:
 1. Oświadczam, ze zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu wakacyjnego kursu nauki i doskonalenia pływania 2021, prowadzonych przez Szkołę Pływania AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała oraz akceptuję jego treść,
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do zapisu na kurs (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Tj. przekazanie ich zaufanym podmiotom współpracującym z AQUA-KOREKT, którzy pomogą nam w realizacji wykonywanej usługi (np. podmioty świadczące usługi Panelu Klienta – Activenow, obsługi biura Szkoły Pływania AQUA-KOREKT, księgowe, związane z realizacją usług). Administratorem danych osobowych jest Karolina Nowak-Rogała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Pływania AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała z siedzibą w Wołowicach 174, 32-070 Czernichów, NIP: 5521517955, e-mail. aqua_korekt@interia.pl. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie www.aqua-korekt.pl Administrator w tym miejscu informuje, że każdy Klient ma prawo do dostępu do danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych,
 3. Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wakacyjnym kursi nauki i doskonalenia 2021, prowadzonych przez Szkołę Pływania AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała,
 4. Oświadczam, że Uczestnik Kursu jest/nie jest ubezpieczony z tyt. NNW
 5. Uczestnik Kursu wyraża/nie wyraża zgody na otrzymywania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail, dotyczącej organizacji zajęć AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała.
  f. Uczestnik Kursu wyraża/nie wyraża zgody na rejestrację oraz bezpłatną publikację zdjęć/filmów z wizerunkiem Uczestnika Kursu nauki i doskonalenia pływania, tylko i wyłącznie na własny użytek AQUA-KOREKT. Tj. – „Fotorelacja z Zajęć”, która będzie umieszczona na stronie aqua-korekt.pl lub FB @aqua-korekt.pl

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podpisanie Regulaminu wakacyjnego kursu nauki i doskonalenia pływania AQUA-KOREKT 2021 następuje po zaznaczeniu na stronie aqua-korekt.pl/zapisy-2 oświadczeń:  paragraf  VII pkt 1. a. i b. oraz wysłanie zgłoszenia do organizatora zajęć, tj. AQUA-KOREKT.
 2. AQUA-KOREKT zastrzega możliwość zmiany powyższego Regulaminu w czasie trwania Kursu, ze względu na kwestie prawne (organizacyjne, techniczne), związane ze świadczeniem usług na rzecz Uczestnika.
 3. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą podawane Uczestnikom poprzez Panel Klienta lub przesyłane na adres mailowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28 czerwca 2021 r.

 

Poniżej:

REGULAMIN ZAJĘĆ PŁYWANIA NIEMOWLĄT „AQUA-KOREKT” NA ROK SZKOLNY 2020/2021

REGULAMIN KURSU NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA AQUA-KOREKT 2020/2021

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin kursów nauki i doskonalenia pływania określa zasady organizacji zajęć, terminy i płatności, karnety, rezygnację z zajęć, zgłoszenie nieobecności i odrobienia zajęć organizowanych przez AQUA-KOREKT, oraz oświadczenia i zgody. Znaczenie pojęć określonych w Regulaminie: 

a. AQUA-KOREKT – Szkoła pływania AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała, Wołowice 174, 32-070 Czernichów, NIP: 552-151-79-55,
b. Kurs – zbiór edycji,
c. Edycja – określona ilość zajęć następujących po sobie, za którą rodzic/prawny opiekun Uczestnika dokonuje opłaty,
d. Zajęcia – jedno 45 min zorganizowane spotkanie w ramach EDYCJI/KURSU
e. Grupa – zbiór uczestników w podobnym wieku i poziomie zaawansowania,
f. Uczestnik –  to osoba pełnoletnia zapisana na Kurs, znajdująca się na liście obecności. W przypadku dziecka niepełnoletniego to pojęcie określa dziecko wraz z  rodzicem/opiekunem prawnym, zapisane na Kurs, znajdującym się na liście obecności.
g. Panel Klienta – indywidualny dostęp do zarządzania Kursem przez rodzica/prawnego opiekuna Uczestnika Zajęć na ActiveNow  (https://app.activenow.pl/users/sign_in).

II. KWESTIE ORGANIZACYJNE

 1. Organizatorem kursów nauki i doskonalenie pływania jest AQUA-KOREKT.
 2. Uczestnikami Kursu są osoby zgłoszone przez stronę https://aqua-korekt.pl/zapisy-2/, które otrzymały informację zwrotną na podany przez siebie adres mailowy z treścią akceptacji, przyjęcia zgłoszenia.
 3. Grupa stanowi od 4 do 8 osób, na którą przypada 1 instruktor prowadzący.
 4. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe oraz poziom zaawansowania.
 5. Zgłoszenie na Kurs, Uczestnik dokonuje jednorazowo przy pierwszej rejestracji (zapisie). Kontynuując zajęcia w kolejnej Edycji, Uczestnik nie dokonuje ponownej rejestracji, lecz zgłasza chęć kontynuacji zajęć instruktorowi prowadzącemu lub bezpośrednio do AQUA-KOREKT, najpóźniej 2 tygodnie przed zakończeniem danej Edycji.
 6. Przed rozpoczęciem Kursu, każdy Uczestnik Zajęć, oraz rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem OSIR Kolna, na których prowadzone są Zajęcia (https://kolna.pl/osir/regulaminy/ ), oraz przestrzeganiem jego warunków.
 7. Za bezpieczeństwo w szatni i na basenie, przed i po terminie Zajęć odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
 8. Uczestnik Kursu min 5 min przed godziną rozpoczęcia zajęć oczekuje na instruktora w przejściu z szatni na basen (damskiej i męskiej) bez opłacenia biletu wstępu lub na hali basenowej po opłaceniu biletu wstępu, będąc w stroju zgodnym z Regulaminem OSiR Kolna.
 9. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika zobowiązany jest do odbioru dziecka punktualnie w terminie/godz. zakończenia danych Zajęć.
 10. AQUA-KORESKT nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i na ternie pływalni.
 11. W wyjątkowych sytuacjach jak: zawody, awaria na pływalni, choroba instruktora) zajęcia mogą być odwołane. Uczestnicy zostaną poinformowani o takiej sytuacji SMS-em. W takim przypadku następuje przedłużenie Kursu o Ilość odwołanych zajęć lub zwrot kosztów odwołanych zajęć wg. Uznania AQUA-KOREKT.
 12. Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do wypełniania poleceń instruktorów i ratowników
 13. Zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane. Zaleca się jednak konsultację z lekarzem w celu wyeliminowania przeciwwskazań do uczestnictwa w Kursie.

III. TERMINY I OPŁATY ZA ZAJĘCIA

 1. Gwarancją uczestnictwa w Kursie jest zgłoszenie Uczestnika przez stronę https://aqua-korekt.pl/zapisy-2/, założenie konta Uczestnika w Panelu Klienta a następnie terminowe opłacenie każdej kolejnej Edycji.
 2. Wysokość opłat za Edycję zależy od ilości zajęć w danej Edycji, zgodnie z informacją podaną na aqua-korekt.pl/cennik jaki i Panelu Klienta,
 3. Zakłada się, że Kurs będzie się składał z 4 Edycji, których rozpoczęcie przypada na dzień 28 września 2020 r., natomiast zakończenie Kursu zaplanowane jest na dzień 19 czerwca 2020 r.
 4. Edycje obejmują 10 zajęć (tj. 10 x 45 minut), wg. terminów znajdujących się na stronie https://aqua-korekt.pl/harmonogram jak i Panelu Klienta. Ostatnia czwarta edycja, będzie zawierała mniejszą ilość spotkań zależnie od terminu/dnia zajęć.
 5. Do zawarcia umowy pomiędzy AQUA-KOREKT a Uczestnikiem, dochodzi w momencie dokonania płatności za każdą kolejną Edycję Zajęć.
 6. Dokonanie wpłaty za Kurs jest równoznaczne z przyjęciem poniższego regulaminu.
 7. Edycję Zajęć należy opłacić najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć, przelewem na następujące Konto bankowe:

mBank nr konta: 49 1140 2004 0000 3702 7632 7209,

dane do przelewu: AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała, 32-070 Czernichów, Wołowiec 174
tyt. przelewu:  imię i nazwisko dziecka, dzień i godz. zajęć, imię instruktora prowadzącego.

Zaksięgowana wpłata będzie zarejestrowana w Panelu Klienta, jak również otrzymaniem paragonu fiskalnego.

 1. Uczestnik przystępujący do Kursu po terminie jego rozpoczęcia, ponosi koszty od dnia przystąpienia do Kursu/zawarcia Umowy na świadczenie usług przez AQUA-KOREKT. Po tym terminie AQUA-KOREKT zastrzega sobie prawo do wpisania nowych klientów.
 2. Faktury VAT wydajemy na prośbę rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Zajęć, do 7 dni od dnia dokonania wpłaty na podstawie paragonu fiskalnego.

IV. KARNETY

 1. Uczestnik zajęć otrzymuje karnet na Kurs, wystawiony na konkretny dzień i godzinę zajęć. Karnet jest ważny od 28 września 2020 r. do 28 czerwca 2021 r.
 2. Zabrania się udostępniać i sprzedawać Karnetu osobom trzecim.
 3. Karnet upoważnia do bezpłatnego otrzymania „zegarka” dla Uczestnika Zajęć (tj. dziecka) w kasie basenu OSiR Kolna.
 4. Karnet upoważnia do uczestnictwa w Zajęciach, korzystania z szatni przed i po zajęciach.
 5. Karnet NIE upoważnia do przebywania w niecce, hali basenowej poza zajęciami.
 6. Karnet NIE upoważnia rodzica/ opiekuna do bezpłatnego przebywania na niecce/hali basenu. Rodzic/Opiekun Uczestnika może przebywać na niecce basenu/hali basenu tylko i wyłącznie po wykupieniu biletu wstępu wg. cennika OSiR Kolna, w stroju zgodnym z Regulaminem OSiR Kolna.

V. REZYGNACJA Z KURSU

 1. Uczestnik Kursu „nauka od podstaw” upoważniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług przez AQUA-KOREKT (pisemnie na adres: aqua_korekt@interia.pl) do drugich zajęć pierwszej Edycji. Pieniądze za nieodbyte zajęcia zostaną zwrócone na konto bankowe wskazane przez Uczestnika.
 2. W przypadku Uczestników pozostałych typów zajęć, w szczególnych przypadkach, np.: przewlekła choroba, kontuzja, AQUA-KOREKT może wyrazić zgodę na zwrot opłaty za Edycję. Do zwrotu należna będzie kwota, będąca ilorazem ilości zajęć, od dnia złożenia rezygnacji do zakończenia danej Edycji.
 3. Zwrot kosztów za opłaconą Edycję może nastąpić jedynie na podstawie paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

VI. ZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI I ODROBIENIE ZAJĘĆ

Zgłoszenie nieobecności i odrobienia zajęć odbywa się poprzez Panel Klienta:

a. Obowiązkiem Uczestnika jest zgłoszenie każdej nieobecności,
b. Zgłoszenie nieobecności najpóźniej do 6 godz. przed terminem, w dniu którym, odbywają się zajęcia.
c. Terminowość zgłoszenia nieobecności daje możliwość odrobienia Zajęć,
d. Uczestnik, który nie zgłosi nieobecności, traci możliwość odrobienia zajęć,
e. Nieobecności należy odrobić do końca trwania Edycji, na którą Uczestnik jest zapisany. Nieodrobione zajęcia NIE przechodzą na kolejną Edycję,
f. Wybranego raz terminu odrobienia zajęć nie można zmienić. Uczestnik blokuje w ten sposób wolne miejsce w Grupie,
g. W przypadku nieobecności na odrabianych zajęciach, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wyboru kolejnego terminu,
h. Uczestnik może odrobić zajęcia w ramach wolnych miejsc w grupach. W przypadku: gdy Grupa jest niepełna lub gdy Uczestnik danej Grupy zgłosi nieobecność.

VII. OŚWIADCZENIA I ZGODY

 1. Zapisując Uczestnika Kursu na zajęcia przez stronie https://aqua-korekt.pl/zapisy-2/ oraz zakładając konto do obsługi Panelu Klienta, rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają następujące oświadczenia i zgody:

a. Oświadczam, ze zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu Zajęć nauki i doskonalenia pływania 2020/2021, prowadzonych przez Szkołę Pływania AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała oraz akceptuję jego treść,

b. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do zapisu na kurs (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Tj. przekazanie ich zaufanym podmiotom współpracującym z AQUA-KOREKT, którzy pomogą nam w realizacji wykonywanej usługi (np. podmioty świadczące usługi Panelu Klienta – Activenow, obsługi biura Szkoły Pływania AQUA-KOREKT, księgowe, związane z realizacją usług). Administratorem danych osobowych jest Karolina Nowak-Rogała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Pływania AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała z siedzibą w Wołowicach 174, 32-070 Czernichów, NIP: 5521517955, e-mail. aqua_korekt@interia.pl. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie www.aqua-korekt.pl Administrator w tym miejscu informuje, że każdy Klient ma prawo do dostępu do danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych,

c. Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Zajęciach nauki i doskonalenia 2020/2021, prowadzonych przez Szkołę Pływania AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała,

d. Oświadczam, że Uczestnik Kursu jest/nie jest ubezpieczony z tyt. NNW

e. Uczestnik Kursu wyraża/nie wyraża zgody na otrzymywania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail, dotyczącej organizacji zajęć AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała.
f. Uczestnik Kursu wyraża/nie wyraża zgody na rejestrację oraz bezpłatną publikację zdjęć/filmów z wizerunkiem Uczestnika Kursu nauki i doskonalenia pływania, tylko i wyłącznie na własny użytek AQUA-KOREKT. Tj. – „Fotorelacja z Zajęć”, która będzie umieszczona na stronie aqua-korekt.pl lub FB @aqua-korekt.pl

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podpisanie Regulaminu kursu nauki i doskonalenia pływania AQUA-KOREKT 2020/2021 następuje po zaznaczeniu na stronie aqua-korekt.pl/zapisy-2 oświadczeń:  paragraf  VII pkt 1. a. i b. oraz wysłanie zgłoszenia do organizatora zajęć, tj. AQUA-KOREKT.
 2. AQUA-KOREKT zastrzega możliwość zmiany powyższego Regulaminu w czasie trwania Kursu, ze względu na kwestie prawne (organizacyjne, techniczne), związane ze świadczeniem usług na rzecz Uczestnika.
 3. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą podawane Uczestnikom poprzez Panel Klienta lub przesyłane na adres mailowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28 września 2020 r.

REGULAMIN ZAJĘĆ PŁYWANIA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI AQUA-KOREKT 2020/2021

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Zajęć PŁYWANIA NIEMOWLĄT określa zasady organizacji zajęć, terminy i płatności, karnety, rezygnację z zajęć, zgłoszenie nieobecności i odrobienia zajęć organizowanych przez AQUA-KOREKT, oraz oświadczenia i zgody. Znaczenie pojęć określonych w Regulaminie:

a. AQUA-KOREKT – Szkoła pływania AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała, Wołowice 174, 32-070 Czernichów, NIP: 552-151-79-55,
b. Zajęcia – jedno 30 min zorganizowane spotkanie
c. Grupa – zbiór uczestników w podobnym wieku i poziomie zaawansowania,
d. Uczestnik –  to osoba zapisana na kurs wraz z dzieckiem.

II. KWESTIE ORGANIZACYJNE

 1. Organizatorem Zajęć PŁYWANIA NIEMOWLĄT jest AQUA-KOREKT.
 2. Uczestnikami zajęć są osoby zgłoszone przez stronę https://aqua-korekt.pl/zapisy-2/, które otrzymały informację zwrotną na podany przez siebie adres mailowy o treści „  przyjęcia zgłoszenia.
 3. Do zawarcia umowy pomiędzy AQUA-KOREKT a Uczestnikiem, dochodzi w momencie dokonania rejestracji, co jest równoznaczne z przyjęciem poniższego regulaminu.
 4. Grupa stanowi od 4 do 6 par ( dziecko wraz z rodzicem), na którą przypada 1 instruktor prowadzący.
 5. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe oraz poziom zaawansowania.
 6. Zgłoszenie na Zajęcia, Uczestnik dokonuje jednorazowo przy pierwszej rejestracji (zapisie).
 7. Przed rozpoczęciem Zajęć, każdy Uczestnik Zajęć, zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem OSIR Kolna, na których prowadzone są Zajęcia (https://kolna.pl/osir/regulaminy/ ), oraz przestrzeganiem jego warunków.
 8. Za bezpieczeństwo w szatni i na basenie, odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
 9. Uczestnik, min 5 min przed godziną rozpoczęcia zajęć oczekuje na rozpoczęcie Zajęć na ternie hali basenowej , będąc w stroju zgodnym z Regulaminem OSiR Kolna.
 10. Drugi rodzic/opiekun może znajdować się na ternie basenu, jedynie po opłaceniu biletu wstępu, będąc w stroju zgodnym z Regulaminem OSiR Kolna.
 11. AQUA-KOREKT nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i na ternie pływalni.
 12. W wyjątkowych sytuacjach jak: zawody, awaria na pływalni, choroba instruktora) zajęcia mogą być odwołane. Uczestnicy zostaną poinformowani o takiej sytuacji SMS-em.
 13. Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do wypełniania poleceń instruktorów i ratowników
 14. Zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane. Zaleca się jednak konsultację z lekarzem w celu wyeliminowania przeciwwskazań do uczestnictwa w Zajęciach.

III. TERMINY I OPŁATY ZA ZAJĘCIA

 1. Gwarancją uczestnictwa w Zajęciach jest zgłoszenie Uczestnika przez stronę https://aqua-korekt.pl/zapisy-2/, a następnie terminowe opłacenie odbytych Zajęć.
 2. Opłaty za zajęcia Uczestnik dokonuje na koniec każdego miesiąca, za ilość odbytych zajęć (obecności na zajęciach),   zgodnie z informacją podaną na aqua-korekt.pl/cennik
 3. Zajęcia należy opłacić przelewem na następujące Konto bankowe:

mBank nr konta: 49 1140 2004 0000 3702 7632 7209,

dane do przelewu: AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała, 32-070 Czernichów, Wołowiec 174
(tyt. przelewu:  imię i nazwisko dziecka, dzień i godz. zajęć, imię instruktora prowadzącego)
co potwierdzone jest otrzymaniem paragonu fiskalnego.

4. Faktury VAT wydajemy na prośbę Uczestnika Zajęć, do 7 dni od dnia dokonania wpłaty na podstawie paragonu fiskalnego.

 

IV. KARNETY

 1. Uczestnik zajęć otrzymuje karnet na pierwszych Zajęciach.  Karnet jest ważny w sezonie 2020/21 zgodnie z Harmonogramem podanym na aqua-korekt.pl.
 2. Zabrania się udostępniać i sprzedawać Karnetu osobom trzecim.
 3. Karnet upoważnia do bezpłatnego otrzymania „zegarka” dla Uczestnika Zajęć  w kasie basenu OSiR Kolna.
 4. Karnet upoważnia do uczestnictwa w Zajęciach, korzystania z szatni przed i po zajęciach.
 5. Karnet NIE upoważnia do przebywania w niecce, hali basenowej poza zajęciami.
 6. Karnet upoważnia TYLKO jednego rodzica Uczestnika Zajęć do bezpłatnego przebywania na niecce/hali basenu. Drugi Rodzic/Opiekun/osoby towarzyszące Uczestnika mogą przebywać na niecce basenu/hali basenu tylko i wyłącznie po wykupieniu biletu wstępu wg. cennika OSiR Kolna, w stroju zgodnym z Regulaminem OSiR Kolna.

V. REZYGNACJA Z ZAJĘĆ

 1. Uczestnik może zrezygnować z Zajęć w dowolnym terminie, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do AQUA-KOREKT,  najpóźniej 3 dni przed planowanymi zajęciami.
 2. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji w terminie, Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za zajęcia niezgłoszonej nieobecności.

VI. ZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI I ODROBIENIE ZAJĘĆ

 1. Zgłoszenie nieobecności i odrobienia zajęć odbywa się poprzez zgłoszenie telefoniczne lub mailowe:

a. Obowiązkiem Uczestnika jest zgłoszenie każdej nieobecności.
b. Zgłoszenie nieobecności najpóźniej dzień. przed terminem palowanych Zajęcia. Późniejsze zgłoszenia będą rozpatrywane indywidualnie
c. Terminowość zgłoszenia nieobecności jest równoznaczne ze zwolnieniem z opłat za nieodbyte zajęcia,
d. Uczestnik, który nie zgłosi nieobecności, traci możliwość odrobienia zajęć,
e. Uczestnik może odrobić zajęcia w ramach wolnych miejsc w grupach. W przypadku: gdy Grupa jest niepełna lub gdy Uczestnik danej Grupy zgłosi nieobecność.

VII. OŚWIADCZENIA I ZGODY

 1. Zapisując Uczestnika  na Zajęcia przez stronie https://aqua-korekt.pl/zapisy-2/, rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają następujące oświadczenia i zgody:

a. Oświadczam, ze zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu Zajęć PŁYWANIA NIEMOWLĄT i MAŁYCH DZIECI na rok szkolny 2020/2021, prowadzonych przez Szkołę Pływania AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała oraz akceptuję jego treść,

b. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do zapisu na ZAJĘCIA PŁYWANIA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI 2020/2021 (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Tj. przekazanie ich zaufanym podmiotom współpracującym z AQUA-KOREKT, którzy pomogą nam w realizacji wykonywanej usługi (np. podmioty świadczące usługi Panelu Klienta – Activenow, obsługi biura Szkoły Pływania AQUA-KOREKT, księgowe, związane z realizacją usług). Administratorem danych osobowych jest Karolina Nowak-Rogała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Pływania AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała z siedzibą w Wołowicach 174, 32-070 Czernichów, NIP: 5521517955, e-mail. aqua_korekt@interia.pl. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie www.aqua-korekt.pl Administrator w tym miejscu informuje, że każdy Klient ma prawo do dostępu do danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych,

c. Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w ZAJĘCIACH PŁYWANIA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI 2020/2021, prowadzonych przez Szkołę Pływania AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała,

d. Oświadczam, że Uczestnik Kursu jest/nie jest ubezpieczony z tyt. NNW

e. Uczestnik Kursu wyraża/nie wyraża zgody na otrzymywania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail, dotyczącej organizacji zajęć AQUA-KOREKT Karolina Nowak-Rogała.

f. Uczestnik Kursu wyraża/nie wyraża zgody na rejestrację oraz bezpłatną publikację zdjęć/filmów z wizerunkiem Uczestnika Kursu nauki i doskonalenia pływania, tylko i wyłącznie na własny użytek AQUA-KOREKT. Tj. – „Fotorelacja z Zajęć”, która będzie umieszczona na stronie aqua-korekt.pl lub FB @aqua-korekt.pl – Otrzymanie dyplomu ze zdjęciem na zakończenie zajęć w sezonie 2020/2021.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podpisanie Regulaminu kursu nauki i doskonalenia pływania AQUA-KOREKT 2020/2021 następuje po zaznaczeniu na stronie aqua-korekt.pl/zapisy-2 oświadczeń:  paragraf  VII pkt 1. a. i b. oraz wysłanie zgłoszenia do organizatora zajęć, tj. AQUA-KOREKT.
 2. AQUA-KOREKT zastrzega możliwość zmiany powyższego Regulaminu w czasie trwania Kursu, ze względu na kwestie prawne (organizacyjne, techniczne), związane ze świadczeniem usług na rzecz Uczestnika.
 3. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą podawane Uczestnikom poprzez Panel Klienta lub przesyłane na adres mailowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28 września 2020 r.

REGULAMIN ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH AQUA-KOREKT 2020/2021